web analytics
Satış Sözleşmesi / Renk Matbaa - Erzincan Matbaanın Adresi
Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR
1.1 - SATICI
Unvanı : Renk Ofset Matbaa – Sami CANTEKİN
Adresi : İnönü Mahallesi 5. Sokak No:97 Merkez ERZİNCAN
Telefon : 0446 223 02 04
Eposta Adresi : renkofset@hotmail.com

1.2 - ALICI
Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

MADDE 2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait online www.erzincanmatbaa.com internet sitesinden elektronikortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıtüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve 06.03.2011 Tarihli mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU
ÜRÜN
Marka :
Kodu :
Miktarı :
Tutarı : KDV Dahil.
Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI www.erzincanmatbaa.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödemeşekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunuzu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce,Satıcı tarafından Tüketici'nin bilgilendirilmesine yönelik verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temelözellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarakedindiğini teyit etmiş olur.
4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerininuzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 - Kargo ücreti standartta ALICI tarafından ödenmektedir, Fakat kampanyalar dahilinde Kargoücreti RENK OFSET MATBAA tarafından da ödenebilmektedir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasındakarşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle RENK OFSET MATBAA müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilmektedir RENK OFSET MATBAA ürünün her aşamasını müşteriye bildirmektedir.
4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garantibelgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayınıalmak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6 - SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusuyükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadantüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.7 - Ürünün teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenleürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ürünler kişiye özel baskılı MA olduğundan ve siparişsonrası baskıya alındığından alıcı siparişin yükümlülüğünden kurtulmuş sayılamaz. Ancak baskı öncesi bu durumgerçekleşirse SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstüdurumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesinive/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamenbanka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahaledebulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafındanALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI ALICI
Ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimtarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçegöstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilirler. Ancak baskılı ürünlerde davetiyeüzerine müşteriye özel ve müşteriden gelen şahsi bilgiler kullanıldığı için ve bu davetiyeler tekrar kullanılamayacağıiçin tek taraflı cayma hakkı mevcut değildir fakat ALICI siparişten 24 saat içerisinde ürün baskıya girmeden müşterihizmetlerini arayarak eğer ürünü baskıya girmemiş ise ürününü iptal ettirerek ücretinin iadesini talep edebilir. İadetalebinde bulunulacak ürün eğer baskılı değil ise cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ yaaittir. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde, iade edilmek istenilen ürünlerin faturasının arkasındakiiade bölümü doldurularak, orijinal fatura ile birlikte İnönü Mahallesi 5. Sokak No:97 Merkez ERZİNCAN " adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasınıtakip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI'ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. İade edilmek istenen ürününfaturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesigerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirdetamamlanamayacaktır. Ürün bütün standart aksesuarları, ambalajları ile gönderilmelidir ve 5. madde hükümleriçerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde birazalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veyahizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleriyetkilidir. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yılAralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğuyerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
Satıcı : Renk Ofset Matbaa – Sami CANTEKİN
Alıcı :
Tarih :